Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA


Szkoła Podstawowa mieści się niemal w centrum dzielnicy Gdańsk Morena, przy Parafii Bożego Ciała. Jesteśmy bezpieczną i przyjazną dla ucznia placówką, która stawia na indywidualne podejście do wykształcenia. Nasza podstawówka oferuje kameralne klasy oraz innowacyjne metody nauczania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej, a nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń, warsztatów i spotkań superwizyjnych.
Nasi nauczyciele to profesjonaliści, pracują z pasją i potrafią rozwinąć w uczniach zamiłowanie do nauki.


Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa?

 • W Katolickiej Szkole Podstawowej kształcimy naszych uczniów według wartości katolickich i patriotycznych,
 • tworzymy klasy integracyjne z innowacyjnym programem nauczania,,
 • oferujemy klasy integracyjnej z programem przygotowanym przez nauczycieli
 • dysponujemy multimedialnymi salami lekcyjnymi oraz bogato wyposażoną pracownią komputerową,
 • organizujemy ciekawe wycieczki edukacyjne,
 • posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych
 • rozwijamy talenty uczniów, oferując różnorodne koła zainteresowań,
 • proponujemy atrakcyjne czesne.

Zajęcia poza szkolne dla Twojego dziecka

 • sportowe: tenis ziemny, basen, gimnastyka korekcyjna
 • muzyczne: zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze
 • językowe: angielski, niemiecki
 • informatyczne: robotyka
 • teatralne
 • kółko szachowe
 • plastycznych – rysunek, ceramika
 • gimnastyka artystyczna
 • podstawy tańca

Jak uczymy w Katolickiej Szkole

Podstawowej im. św. Wojciecha?

Z dziećmi z klas I-III pracujemy inaczej niż robi to większość szkół. Uczymy je wielu kompetencji naraz podczas zabaw i warsztatowych zajęć. Małe dzieci lubią się bawić , przychodzą do szkoły pełne ciekawości tego, co je spotka. Jesteśmy zdania, że im bardziej zajęcia przypominają zabawę, ale wiążą się z poważnymi tematami i tym, co może dziecko naprawdę interesować, tym bardziej udaje nam się wciągnąć je w naturalny sposób do tego, żeby się uczyło.
Zwykłe, a zarazem niezwykłe lekcje odbywają się w pracowniach tematycznych: w pracowni kuchennej, w pracowni teatralnej, w pracowni podróży, w pracowni artystycznej. Nauczyciele w ten sposób mają możliwość realizowania swoich pasji.
Zajęcia warsztatowe w pracowniach prowadzą dwie nauczycielki. Dzięki temu mogą lepiej przygotować się do zajęć i lepiej je przeprowadzić- wzajemnie się wspomagać i podsuwać nowe pomysły. Dzieci z klas I- III uczą się na zajęciach warsztatowych trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Uczniowie wychodzą ze szkolnych ławek, by uczyć się matematyki, dzięki pieczeniu ciastek w formie cyferek, poznawać lektury dzięki odgrywaniu na scenie przedstawień i podróżowaniu w sali wypełnionej walizkami. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać wiele kompetencji jednocześnie i uczyć się wspólnej pracy. Bo uczniowie klas I ,II zajęcia projektowe obywają wspólnie.
Praca w grupie jest bardzo ważna , gdyż przekłada się później na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Połączone grupy dają pierwszoklasistom możliwość łatwiejszego zaadoptowania się w szkole, a dla drugoklasistów stanowią wyzwanie związane z opiekowaniem się młodszymi kolegami.


Metody pracy w Katolickiej Szkole Podstawowej.

Jesteśmy nauczycielami wspierającym rozwój ucznia. Wiemy, że trzeba odpowiadać na jego potrzeby, zainteresowania i problemy. Uczenie się jest efektywniejsze, gdy angażuje się nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje się uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym.

W nauczaniu dzieci w klasach młodszych w naszej szkole ważne miejsce zajmują:

1. Metody aktywizujące

, które pozwalają nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie nauką czy sprawdzić jego wiedzę. Główną zaletą tych metod jest doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko podczas zajęć, ale również w codziennym życiu. Stwarzają możliwość zabawy na lekcji, a tym samym pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe wiadomości. Uczą m.in.:
• współdziałania w zespole,
• komunikowania się,
• planowania, organizowania,
• stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

2. Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

– metoda ta, nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. To improwizacja ruchowa bez pokazania wzorca ruchu przez nauczyciela. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługuje się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, pantomima, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, opowieść ruchowa, itp. Nauczyciel staje się współuczestnikiem i współpartnerem zabaw. Metoda ruchowa ekspresji twórczej daje możliwość rozwijania się w zakresie: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała (siły), doskonalenia płynności ruchu, współdziałania z partnerem lub grupą.

3. Metoda twórczego myślenia J. Osborne’a

– „Burza mózgów” metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie (co jest bardzo istotne w pracy z dziećmi). Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż wspaniale integruje grupę, rozwija fantazję, rozbudza w dziecku wyobraźnię twórczą.

4. Drama

– drama jest metodą nauczania – uczenia się. Wyróżniają ją charakterystyczne, specyficzne czynności nauczyciela i ucznia. Czynności nauczyciela polegają na przekazywaniu dzieciom poleceń i próśb, aby rozwiązywały konkretny problem wchodząc w rolę . Dzieci najczęściej w małych grupach przygotowują się do realizacji zadania, a następnie przedstawiają je w formie improwizacji. Dzieci biorące udział w dramie pogłębiają swoje przeżycia


Warunki rekrutacji 2018/2019

Pierwszeństwo w przyjęciu do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha mają uczniowie, których rodzice pragną, by ich dzieci rozpoczęły lub kontynuowały naukę w szkole prowadzonej wg wartości katolickich i patriotycznych. Wspólna rozmowa rodzica oraz dziecka z Dyrektorem Szkoły Podstawowej pozwala ocenić potrzeby dziecka oraz poznać oczekiwania rodzica.

Informujemy, że otwieramy rekrutację do klas: 0, 1, 2, 7, 8 (w sprawie rekrutacji do innych klas prosimy o kontakt)

Potrzebne dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

 • Dla pierwszoklasistów: zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Dla drugoklasistów: świadectwo z pierwszej klasy szkoły podstawowej
 • Dla szóstoklasistów poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy VI szkoły podstawowej

Opłaty:

 • miesięczne czesne – 300 zł

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00


Galeria zdjęć

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, zadzwoń do nas: 58 345 82 74 lub napisz:  sekretariat@szkolywojciecha.pl

© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject